Skip to content

Alkohol představuje všudypřítomné pokušení a nebezpečí


O jeho Å¡kodlivém vlivu bylo napsáno mnoho. ObÄasná konzumace není od urÄitého vÄ›ku na závadu, nicménÄ› je tÅ™eba nad ní neustále mít kontrolu. ZvláštÄ› v návaznosti na urÄitá prostÅ™edí, spoleÄenské rituály a genetické predispozice může snadno pÅ™ijít návyk, který se pozdÄ›ji zmÄ›ní v závislost. Závislost na alkoholu již pÅ™edstavuje skuteÄné onemocnÄ›ní, které má své oznaÄení i v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Snadná dostupnost návykové látky a vÅ¡eobecná tolerance k ní pak hrají v neprospÄ›ch nemocného.

Abstinence jako důležité životní rozhodnutí

Pokud se již jednou dostal nemocný do bodu, kdy své pití nemá zcela pod kontrolou, po návykové látce baží, pije v příliÅ¡ném množství i pÅ™i zcela nevhodných příležitostech a pokraÄuje v pití i pÅ™esto, že si je vÄ›dom neblahých následků, které jeho poÄínání má, je jediným Å™eÅ¡ením léÄba, která může zahrnovat i po dávání léků. Nestátní psychologické zařízení ve stÅ™edních ÄŒechách nabízí svým klientům jedineÄný ÄtyÅ™týdenní odvykací program v prostÅ™edí luxusního wellness hotelu. V jeho průbÄ›hu probíhá komplexní terapie skupinovou i individuální formou, zaÄleňují se i prvky osvÄ›dÄené v zahraniÄí v AA programech.